Pages

Thursday, May 1, 2014

အစိမ္းေရာင္ ဥပေဒဥပေဒဆိုသည္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳျပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္စနစ္ကို ဆိုလိုပါတယ္ ။ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး တို ့ကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာမွာ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးအတြက္ ၾကားခံညိွႏိႈင္းေပးတဲ့ စနစ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါပင္မဲ့ ဥပေဒလို ့ ဆိုလိုက္တာနဲ ့့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ အေတြးထဲမွာ အေၾကာက္တရားတစ္ခု ရိွေနတက္ပါသည္ ။ တရားရံုးဆိုေသာေနရာမ်ား က အတိတ္နိမိတ္ မေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုလို ့ ေရွ ့အစြဲအျဖစ္ခဲ့ရတာ ယေန ့အခ်ိန္ထိ ရိွေနဆဲပါ ။ ဥပေဒဆိုတဲ့ စကားရပ္ ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ေတာ့ ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ အစိမ္းေရာင္လြမ္းေသာ ဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါ တယ္ ။

ျမန္မာ့ ဥပေဒသမိုင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၂၄၀ခုႏွစ္မွာ ေယာမင္းၾကီးဦးဘိုးလိႈင္ဟာ ရာဇဓမၼ သဂၤဟ က်မ္းကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ ပါတယ္ ။ ဒီက်မ္းေတာ္တစ္ခုလံုးဟာ ျမန္မာ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒလို ့ မဆိုသာပင္မဲ့ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိ က်မ္းေတာ္အတြင္းမွ ျဖတ္ထံုးမ်ားကို ျပည္သူ ့ တရားစီရင္ေရးမွာ ျမန္မာ့ ထံုတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္ ။  ရာဇဓမၼ သဂၤဟ က်မ္း ေတာ္ဟာ  သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကို ေတာ္လွန္ျပီး ၊ ျပည္သူ ့အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။ ျမန္မာ့ အနာဂတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံလည္း  ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ ။ ရွင္ဘုရင္ကေတာ့ ရာဇဓမၼ သဂၤဟ က်မ္းကိုလက္မခံတဲ့အျပင္ အေၾကာင္းရွာျပီး ေယာမင္းၾကီးဦးဘိုးလိႈင္ကို ရာထူးခ် ခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာရရင္ ……
-       လြတ္လပ္ေရးမရမွီ ကာလ နွင့္ ပါလီမန္ ကာလ ၁၉၅၄ ခုနွစ္အထိ (ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ဥပေဒ အတြဲ ၁မွ ၁၃ အထိ) (ဥပေဒ ၂၁၄ခု)
-       ပါလီမန္ ကာလ (၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ႏွစ္ခု မတ္လ အထိ ) ( ဥပေဒ ၅၆ ခု)
-       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကာလ(၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၁၉၇၄  မတ္လ အထိ) (ဥပေဒ ၇၈ ခု)
-       ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကာလ ( ၁၉၇၄ မတ္လမွ ၁၇. ၉ . ၁၉၈၈ အထိ ) (ဥပေဒ ၆၀ခု)
-       ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ့ ကာလ ( ၁၈၊ ၉၊ ၁၉၈၈ မွ ၁၄ ၊ ၁၁၊ ၁၉၉၇ အထိ ) (ဥပေဒ ၈၄ ခု )
-       ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ (၁၅၊၁၁၊၁၉၉၇ မွ ၁၄ ၊၁၂၊ ၂၀၁၀ အထိ ) (ဥပေဒ ၇၄ ခု )

ယေန ့ အခ်ိန္မွေတာ့ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တည္ဆဲဥပေဒ ၅၆၆ ခု ရိွျပီး ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ ၁၇၆ နဲ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္ ့ခြဲေရးဆိုင္ရာ  ဥပေဒ ၃၉၀ ခု ရိွတယ္လို ့ သိရပါတယ္ … ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဥပေဒမ်ား ရိွခဲ့ပင္မဲ့  ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး နဲ ့ လူမႈေရးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာေတာ့ ျမန္မာဥပေဒမ်ားဟာ ၾကားခံညိွႏိႈင္းေရးစနစ္ တစ္ခုေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ဥပေဒဆိုတာ အေၾကာင္တရား တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သလို ၊ ဥပေဒ ဆိုတဲ့စကားရပ္ဟာ က်ေနာ္ တို ့ ျမန္မာလူမ်ားအတြက္ေတာ့ ခပ္ စိမ္းစိမ္းျဖစ္ ေစခဲ့ပါတယ္ ။

သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္မွသည္ ယေန ့အခ်ိန္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရမ်ား နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းခဲ့ပင္မဲ့ ဥပေဒဆိုတာကို အသက္သြင္း ေလးစားမို ့ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တာ ျမန္မာလူမ်ားအတြက္ တိုက္ဆိုင္လြန္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းေနပါလွ်က္  ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား ႏိုင္းငံေရး ၊ စီးပြားေရး တို းတက္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက တကယ္ကို အံ့ၾသ စရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ။

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ ့ ေျပာျပရင္ ေျမယာသိမ္းခြင့္ ဥပေဒ ဆိုတာရိွပါေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ မည္သည့္အစိုးရမွ လိုက္နာေလးစားျခင္း မရိွတဲ့အတြက္ ယေန ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျပသာနာ ဟာ တေန ့တျခား  အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီလို ဥပေဒျပဳအစိုးရမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေလးစားျခင္းမရိွတဲ့ ဥပေဒ ဆိုတာ ဟာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ အာဏာရအေၾကာက္တရား တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစသလို ၊ ဥပေဒမဲ့ ေစ်းကြက္မ်ား ကိုအင္းအားၾကီးထြား ျဖစ္ေစခဲ့ျပန္ပါတယ္ ။ ဥပေဒမဲ့ေစ်းကြက္မ်ားဟာ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အားကိုးစရာ တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သလို ၊ ဥပေဒမဲ့ ေစ်းကြက္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး ၊ ျပည္သူ ့ စီးပြားေရး ၊ ျပည္သူလံုျခံဳ ေရး ဆံုးရံႈးမႈ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျမင္ေတြ ့ေနရသည္မွာ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္

က်ေနာ္တို ့ အတြက္ လံုးေလာက္ေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ ေတြရဲ့ နယ္ခ်ဲ ့ ဝါဒကို မေကာင္းဘူးလို့ ေျပာေနယံုနဲ ့ နယ္ခ်ဲ ့စနစ္ၾကီးတစ္ခုလံုးေပ်ာက္မသြားခဲ့လို ၊ ဂ်ပန္ဖက္စစ္ စနစ္ရဲ့ယုတ္မာ ၾကမ္းတမ္း ပံုကို မေကာင္းဘူးလို ့ ေျပာေနယံုနဲ ့လည္း မေပ်ာက္ခဲ့ပါ ဘူး ။က်ေနာ္ တ္ို ့ဘိုးဘြားမ်ားက လက္တြဲကာ အသက္ကိုရင္းျပီး နယ္ခ်ဲ ့စနစ္ကို တိုက္ထုတ္ခဲ့သလို  ၊ ဖက္စစ္ စနစ္ကို တြန္းလွန္ ခဲ့ ၾကပါတယ္ ။

ဒီလိုပါပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္လို ့ အတိုက္အခံ ေျပာေနယံုနဲ ့ေတာ့ က်ေနာ္ တို ့ အတြက္ ဥပေဒ ဆိုတာ အစိမ္းေရာင္  ျဖစ္ေနပါအံုးမည္ ။ အစိုးရနဲ ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့စည္းမ်ား ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါဝင္မွသာ က်ေနာ္တို ့ ရဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဥပေဒမ်ား ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳ ဥပေဒ ျဖစ္ရပါေတာ့မည္ ။


ေမာင္ဘုန္း

ကိုးကား
http://my.wikipedia.org/wiki/
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၈)